Meer respect op straat in Brussel.

Cd&v wil meer respect op straat in Brussel zodat onze stad aangenamer, schoner en veiliger wordt.

We willen dit bereiken door duidelijke handhaving van de regels, het versterken van verkeersregelhandhaving, het creëren van veilige straten, het behoud van de openbare ruimte en het waarborgen van de verantwoordelijkheid van de overheid.

1. Veilige straten voor iedereen

Waarom zijn er nog steeds buurten waar inwoners en bezoekers angstig over hun schouder kijken?

Is het niet de plicht van de overheid om een omgeving te creëren waarin iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht of achtergrond, zich veilig en welkom voelt?

Of het nu gaat om betere straatverlichting, meer politiepatrouilles, of gemeenschapsprogramma's die het vertrouwen opbouwen, de algemene veiligheid is een topprioriteit. De oplossingen moeten veelzijdig en inclusief zijn.

Voor CD&V is basisveiligheid de hoeksteen van ons sociaal contract met de overheid.

Het is tijd om de inspanningen op te drijven en een stad te creëren waarin iedereen zonder angst kan leven en bewegen.

Het verbeteren van het veiligheidsgevoel start via gemeenschapsvorming en een sociaal straatbeleid.

Onze voorstellen zijn veelzijdig:

 • Het veiligheidsgevoel wordt verhoogd door bij stadsontwikkeling de juiste planningskeuzes te maken. Sociale controle kan via stedenbouwkundige ingrepen gestuurd worden. Vermijd bijvoorbeeld blinde muren, gevelfronten van aaneengeschakelde poorten en deuren of wijken vol kantoorgebouwen die na 18u verlaten aanvoelen.
 • We blijven verder inzetten op de nabijheidspolitie. We geloven in aanspreekbare agenten die de wijk kennen, die op straat zichtbaar zijn doordat ze zich te voet of per fiets verplaatsen én die deel zijn van het wijkleven. Deze mensen zijn vergroeid met het leven van de mensen, de mensen herkennen ze en sleutelfiguren weten hen te vinden om vroegtijdig veiligheidsproblematieken te signaleren.
 • We moedigen de gemeenten aan om de oprichting van LISA’s (Local Integrated Security Antenna) te veralgemenen in het Gewest zodat burgers lokale aanspreekpunten hebben waar verschillende diensten zoals politie, gemeenschapswachten, enz.
 • We zetten verder in op het gebruik van bodycams om alle betrokkenen te beschermen bij een interventie.
 • Zorg voor een aanwervingsbeleid waarbij meer tweetalige agenten, woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden opgeleid en aangeworven. We moeten daarvoor ook meer Brusselaars aanmoedigen te kiezen voor een job bij de politie, alsook kandidaten beter voorbereiden op de selectieproeven zodat ze meer kans maken om te slagen, onder andere dankzij het oriëntatiecentrum bij Brusafe en een goed uitgebouwde vooropleiding.
 • We blijven pleiten voor de introductie van stadsmariniers in Brussel. Stadsmariniers worden ingeschakeld volgens het mariniersmodel dat "de beste mensen op de slechtste plekken" inzet. Concreet betekent dit dat in de grootste probleemwijken de beste mensen met de meeste expertise beschikbaar zijn. De stadsmariniers leren de problemen op straat kennen, omdat ze oog voor en oor hebben naar de wensen en zorgen van de mensen. Ze werken ook zeer praktijkgericht: geen woorden, maar daden is hun leuze. De stadsmarinier spreekt de taal van de straat én de staat. Deze kent zijn wijk door en door. Hij of zij is zichtbaar aanwezig in de straten en probeert te weten te komen wat er in de buurt leeft door met alles en iedereen te praten. Wijkbewoners kunnen zelf problemen signaleren of de stadsmarinier merkt ze zelf op en onderneemt dan actie door de juiste partijen bijeen te brengen. Door zijn positie als superambtenaar kan hij dat makkelijk doen. Uiteraard volgt hij de nodige ingrepen ook netjes op, zodat ze tot een goed einde worden gebracht.

2. Bestrijden van overlast en criminaliteit.

Het verbeteren van het veiligheidsgevoel gaat hand in hand met het bestrijden van overlast en criminaliteit. Daarbij moet in Brussel de pakkans fors omhoog.

Wij stellen dit voor:

 • We willen dat de wet Bestuurlijke Handhaving veel meer toegepast wordt in Brussel.
 • Als het gaat om buurtcriminaliteit zoals sluikstorten, dubbelparkeren of overlast veroorzaken, moeten gemeentelijke handhavers via GAS-boetes kunnen optreden. Zo maken we meer politietijd vrij in Brussel.
 • Na de aanslag in Brussel worden meer middelen uitgetrokken voor het Brusselse parket, de spoorwegpolitie en de gerechtelijke politie en is de benoeming van een nieuwe procureur des Konings in Brussel (N of F) gepland. De veiligheidsuitgaven blijven evenwel groot. Om de veiligheidsuitdagen het hoofd te bieden, is een blijvende investering in de veiligheid in Brussel via het versterken van de lokale politiezones én de inzet van de federale politie noodzakelijk.
 • De fietsbrigade van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene is een succes en verdient verdere navolging in zones die nog geen uitgebouwde fietsbrigade hebben. Zorg voor meer politie te voet of per fiets zodat het nabijheidsgevoel en de toegankelijkheid van de politie verbetert.
 • Richt een meertalige toeristenpolitie op.
 • Zorg voor een fusie van politiezones en een gecoördineerd veiligheidsbeleid onder de bevoegdheid van de minister-president van de Brusselse regering. In afwachting van de fusie moet er minstens een gecoördineerde aanpak komen van die veiligheidsproblemen die de grenzen van de politiezones overschrijden, zoals de stationsbuurten.
 • Er moet een verbod komen op het organiseren van kinderbedelarij en aanklampende bedelarij. Bedelbendes die vaak een link hebben met de mensenhandel moeten gericht worden aangepakt. Vermits kinderen die bedelen niet zelf mogen gestraft worden, voorzien we voor hen in opvolging , opvang en begeleiding.

3. Straten zonder intimidatie of grensoverschrijdend gedrag.

Intimidatie en geweld op straat zijn alomtegenwoordige problemen die de veiligheid en het welzijn van burgers, met name vrouwen, holebi's en andere kwetsbare groepen, ernstig ondermijnen.

De angst om slachtoffer te worden van dergelijke misdaden beperkt de bewegingsvrijheid en vermindert de levenskwaliteit.

CD&V strijdt voor een samenleving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

Een samenleving waarin intimidatie en geweld niet worden getolereerd, en waarin de overheid en de gemeenschap samenwerken om deze problemen aan te pakken.

Een alomvattend plan om intimidatie aan te pakken.

Concreaat stellen we dit voor:

 • Training rond grensoverschrijdend gedrag op school met educatieve programma's en seksuele voorlichting. Onderwijs kan een sleutelplek zijn om waarden als respect voor elkaar en het stellen van grenzen bij te brengen.
 • Via een campagne inzetten op het melden van elke vorm van intimidatie, ongewenste intimiteiten, aanranding of geweld. Vandaag is er immers nog te vaak sprake van onderrapportering doordat mensen geen klacht indienen.
 • Investeer in de training en capaciteitsopbouw van de politie, hulpdiensten, gemeenschapswachten, enz. om effectief en gepast te reageren op intimidatie op straat, met speciale aandacht voor de bescherming van vrouwen, holebi's en andere kwetsbare groepen.
 • Noodknoppen voor parken om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, bijvoorbeeld in Jubelpark. Onze parken moeten geen plaatsen van angst maar van rust en recreatie zijn.
 • Grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven aanpakken met omstaanderstraining. Initiatieven zoals ‘Educate your sons’ moeten ook hier gelanceerd worden. We moeten iedereen betrekken bij het oplossen van dit probleem.

Dit zijn maar een paar zaken dat ik voorstel op vlak van een beter bestuur in Brussel. 

Voor een volledig overzicht, bezoek de link hieronder.